BERABERCE DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

İşbu Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beraberce Derneği tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Büyüyen Hafıza ve Umutvar Online Arşivi Kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kullanıcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi,
 • Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi

İşbu aydınlatma metninin konusunu oluşturan kişisel veriler, kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda doğrudan verilen ad, soy ad, e-posta adresi ve fotoğrafları içeren kişisel verilerdir. Veri sorumlusu sıfatını haiz Beraberce Derneği, kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlarla bağlantılı olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Hukuka uygun biçimde işlenen kişisel verileriniz, Beraberce Derneği tüzüğünde yer alan derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları kapsamında sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz http://www.beraberce.org.tr/hatirla/ web sitesi üzerinden doldurulan bir form aracılığı ile elde edilip sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Toplanan kişisel veriler, KVKK m. 5 ve 6. maddelerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 • Kişisel veri sahibinin 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları aşağıda sayılmıştır:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda veri sorumlusu sıfatını haiz Beraberce Derneği tarafından hazırlanan işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” okudum, anladım ve Dernek tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!